Bescherming van persoonsgegevens

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: uw voornaam, familienaam, e-mailadres en IP-adres…

We verzamelen persoonsgegevens wanneer:

 • u surft op de pagina’s van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. In uw browser beginnen ze met ‘https://travel.info-coronavirus.be/’.
  Wanneer een link u naar een andere portaalsite, een website, een online toepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten;
 • u contact met ons opneemt;
 • u het online formulier invult.

U bent beschermd  op basis van:

 • de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG)
 • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.  

1. Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen

23 MEI 2001. -  Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

Art. 6, 1, c) van de AVG (de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust);  

Art. 21 van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:

 • om een risicoanalyse te maken verbonden aan uw verblijfplaats in het buitenland bij uw aankomst in België,
 • om u in te lichten bij een potentieel gezondheidsrisico,
 • om na te gaan met wie u contact had in het kader van contact-tracing,
 • om uw vragen te beantwoorden.

We verzamelen en verwerken ook gegevens op anonieme wijze:  

 • voor statistische en kwalitatieve doeleinden, om onze diensten te verbeteren

Als uw vraag naar informatie of dienstverlening voor een andere administratie bedoeld is, dan geven we u de gegevens van die administratie. U bent vrij ze te contacteren.

2. Verwerkte gegevens 

De tabel hieronder vermeldt de situaties waarin persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt.

SituatiesVerzamelde en verwerkte gegevens
U raadpleegt een of meerdere pagina’sIP-adres
U neemt via het elektronisch formulier of via e-mail contact met ons opIdentificatiegegevens (naam, voornaam; nationaliteit; Belgisch rijksregisternummer, reispas- of ID-kaartnummer); contactgegevens (e-mail, telefoon); verblijfplaats voorafgaand aan uw aankomst in België; verblijfplaats bij uw aankomst in België; kinderen (onder 18 jaar: naam, voornaam, leeftijd); reisgegevens (zoals: vluchtnummer, zitplaats, datum van aankomst); houderschap van certificaat (vaccinatie-, test- of herstelcertificaat).

3. Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.

Een cookie is een informatiebestandje dat bij het bezoeken van een website op de computer van de gebruiker wordt bewaard.

Hieronder kunt u een overzicht vinden van de Cookies die op deze website worden gebruikt, meer uitleg over de mogelijke soorten gebruikte cookies, en hoe cookies kunnen worden verwijderd.

3.1 Gebruikte cookies

Hieronder vindt u een overzicht van de Cookies die op deze website worden gebruikt.

Technisch essentiële cookies
Naam VervaltermijnDoelPartij
PHPSESSIDSessieSessie-cookie 
BIGipServer~…SessieLoad BalancerEerste
9613e68f71e2… *SessieSessie-cookieEerste
5e2e918619e3… *SessieSessie-cookieEerste
*kan ook worden weergegeven als 'hex(32)'
Functionele cookies
NaamVervaltermijnDoelPartij
orejime90 dagen Onthoud uw Cookies-keuze: geaccepteerd of nietEerste

3.2. Soorten cookies

Er zijn verschillende soorten cookies die als volgt kunnen worden onderscheiden. 

 • naar doelstelling

Technisch Essentiële cookies zijn noodzakelijk om zuiver technische redenen bij het gebruik van de website, zoals bv. authenticatiecookies wanneer u inlogt op een website.

Functionele cookies zijn nuttig voor het functioneren van een website volgens de verwachtingen van de gebruikers, zoals bv. de taalvoorkeur. Voor het gebruik van Technisch Essentiële cookies en Functionele cookies moet niet vooraf de expliciete toestemming aan de gebruiker worden gevraagd. De grondslag voor hun gebruik ligt in het gerechtvaardigd belang van de internetgebruiker of van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • naar wie ze plaatst

Eigen cookies of Eerste Partij cookies zijn cookies die worden geplaatst door de website zelf die u bezoekt; alleen deze website kan ze lezen.

Cookies van Derden of Derde Partij cookies zijn cookies die niet door de website zelf worden geplaatst, maar  doordat de website gebruik maakt van social media of advertising. Ze worden op deze website niet gebruikt.

 • naar bewaarduur

Sessie cookies bestaan slechts tijdens de duur van de sessie, en worden automatisch verwijderd wanneer de gebruiker zijn browser afsluit.

Permanente cookies zijn cookies die op uw toestel worden opgeslagen en blijven geldig tot aan hun vervaldatum, tenzij de gebruiker ze eerder verwijdert.

3.3. Cookies aanvaarden of verwijderen

Technisch Essentiële cookies worden automatisch geplaatst en bij het afsluiten van de browser automatisch verwijderd.

Bij Functionele Cookies wordt bij het eerste bezoek aan de gebruiker gevraagd of hij ze al dan niet wil aanvaarden. Door de gebruiker aanvaarde cookies worden automatisch verwijderd bij het verstrijken van hun vervaltermijn, of als de gebruiker ze zelf verwijderd.

Als bezoeker van deze website kan u uw aanvaarde cookies aanpassen via : Cookie-instellingen aanpassen.

4. Bewaringsduur

De bewaringsduur:

 • van uw IP-adres is de duur van de sessie  
 • van de cookies: zie rubriek '3) Gebruik van Cookies'
 • van de gegevens van het formulier: 28 dagen

In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard.  

5. Veiligheid

De De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.

Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

6. Recht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissen

U heeft bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten het hoofd moeten bieden aan tal van aanvragen, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.

Stuur een e-mail of een brief naar onze Functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs of uw reispas, met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen:

DPO.PHA@health.fgov.be

Ter attentie van de Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)
Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Galileelaan 5, bus 2
1210 Brussel

7. Overdracht van gegevens

In het kader van de contact tracing kunnen uw gegevens worden overgemaakt aan de gezondheidsoverheden van de Belgische deelstaten en aan Sciensano.
In het kader van de contact tracing door het Early Warning and Response System van de Europese Unie (EWRS) kunnen uw gegevens ter bescherming van de volksgezondheid worden overgemaakt aan een lidstaat van de EU.

In het kader van het 'Samenwerkingsakkoord van 24 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensoverdracht van noodzakelijke gegevens naar de gefedereerde entiteiten, de lokale overheden of politiediensten met als doel het handhaven van de verplichte quarantaine of testing van de reizigers komende van buitenlandse zones bij wie een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België' kunnen uw gegevens worden overgemaakt aan de gefedereerde entiteiten, lokale overheden of politiediensten.

Doorgifte aan derden
In het kader van de contact tracing kunnen uw gegevens ter bescherming van de volksgezondheid worden overgemaakt aan het National Focal Point (NFP) van een land buiten de EU, op grond van het Internationaal Gezondheidsreglement van 2005.

8. Klachten

Als u vindt dat De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail: contact@apd-gba.be

9. Contact

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming: DPO.PHA@health.fgov.be