Samenvatting Privacyverklaring PLF

Inleiding

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) beschermt de persoonsgegevens die u ons bezorgt in elke mogelijke verwerking. De FOD Volksgezondheid eerbiedigt de Belgische en Europese wetgeving hieromtrent.

Deze korte samenvatting van onze privacyverklaring voor bezoekers van de webpagina’s van de FOD Volksgezondheid en de personen die het elektronisch Passenger Locator Form (hierna het ‘PLF’) invullen, brengt u in een mum van tijd op de hoogte van de manier waarop de FOD Volksgezondheid uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van uw bezoek of het invullen van het PLF. Wilt u meer weten? Dan nodigen wij u uit om onze volledige privacyverklaring te lezen, waarin alles in detail wordt uitgelegd.

Welke persoonsgegevens verzamelen we van u?

 • Identificatie- en contactgegevens, evenals die van uw medereizigers (zoals voornaam, familienaam, adres e-mailadres en telefoonnummer);
 • Uw reisroute;
 • Plaats(en) van verblijf binnen een bepaalde periode voor aankomst op het Belgisch grondgebied;
 • Gebruikte vervoersmiddelen en plaats(en) bezet in deze vervoersmiddelen;
 • De reden voor het verblijf in België;
 • De duur van het verblijf en de verblijfplaats(en) in België binnen een bepaalde periode na aankomst; 
 • Informatie die toelaat om het risico op besmetting te evalueren;
 • IP-adres

Voor welk doel verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om:

 • Een risicoanalyse te maken verbonden aan uw verblijfplaats(en) in het buitenland bij uw aankomst in België.
 • Om u te kunnen contacteren in geval van een potentieel gezondheidsrisico en om u indien nodig te informeren over opvolgingsmaatregelen.
 • Om na te gaan met wie u contact had in het kader van contacttracing.
 • Om uw vragen te beantwoorden
 • Voor statistische en kwalitatieve doeleinden, om onze diensten te verbeteren.

Welke wettelijke basis gebruiken we om uw persoonsgegevens te verwerken?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Algemeen belang in kader van de volksgezondheid (met inachtname van de COVID-19-pandemie)
 • Wettelijke verplichting
 • Algemeen belang in het kader van de bevoegdheden van de FOD Volksgezondheid
 • Toestemming

Op welke infrastructuur en hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden elektronisch bewaard (in afgeschermde databanken op beveiligde Europese servers).

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

In het kader van de contacttracing kunnen uw Persoonsgegevens worden overgemaakt aan de gezondheidsoverheden van de Belgische deelstaten en aan Sciensano.

In het kader van de contacttracing door het Early Warning and Response System van de Europese Unie (EWRS) ter bescherming van de volksgezondheid, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgemaakt aan een lidstaat van de EU.

In het kader van het 'Samenwerkingsakkoord van 24 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensoverdracht van noodzakelijke gegevens naar de gefedereerde entiteiten, de lokale overheden of politiediensten met als doel het handhaven van de verplichte quarantaine of testing van de reizigers komende van buitenlandse zones bij wie een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België' kunnen uw Persoonsgegevens worden overgemaakt aan de gefedereerde entiteiten, lokale overheden of politiediensten.

In het kader van de contact tracing kunnen uw Persoonsgegevens ter bescherming van de volksgezondheid worden overgemaakt aan het National Focal Point (NFP) van een land buiten de EU, op grond van het Internationaal Gezondheidsreglement van 2005.

Welke rechten hebt u?

Omdat bij deze verwerking van persoonsgegevens een afweging tussen de uitoefening van verschillende grondrechten noodzakelijk is, schatten wij geval per geval in of deze rechten door u kunnen worden uitgeoefend. Als dat zo is, kunt u ons vragen om onder andere uw persoonsgegevens in te kijken of te corrigeren. Een dergelijk verzoek wordt individueel geëvalueerd. Meer informatie vindt u in onze volledige privacyverklaring.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor deze zijn verzameld. Zo worden gegevens met betrekking tot het PLF 28 dagen bewaard. Indien u de webpagina’s van de FOD Volksgezondheid bezoekt, wordt uw IP-adres bewaard 12 maanden bewaard.

Hoe oefent u uw rechten uit?

Voor elke verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u, in voorkomend geval na afweging van de grondrechten die worden gewaarborgd, de volgende rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar DPO.PHA@health.fgov.be:

 • Recht op inzage: u hebt het recht om een kopie op te vragen van uw persoonsgegevens die de federale overheidsdienst bewaart en verwerkt;
 • Recht op rectificatie (aanpassing): u hebt het recht om uw gegevens te laten aanpassen als deze niet correct blijken te zijn;
 • Recht op bezwaar van verwerking: u kunt ons vragen om bijvoorbeeld de marketingcommunicatie stop te zetten op gelijk welk moment;
 • Recht intrekken toestemming: u hebt het recht om een eerder verleende toestemming voor verwerking stop te zetten;
 • Recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsauthoriteit (GBA): u hebt het recht om hier klacht neer te leggen indien u vermoedt dat uw gegevens niet correct worden behandeld door de  federale overheidsdienst.

U kan ook de volgende rechten uitoefenen met beperkte toezegging afhankelijk van de wettelijke grond van verwerking en de wettelijke bewaartermijnen:

 • Recht op wissen: u mag aan de federale overheidsdienst vragen om uw persoonsgegevens te wissen, maar hierop zal - gelet op de wettelijke gronden waaronder deze gegevens werden bekomen – niet altijd kunnen worden ingegaan;
 • Recht op beperking van verwerking: u mag vragen om verwerkingen van uw persoonsgegevens te beperken, maar hierop zal - gelet op de wettelijke gronden waaronder deze gegevens werden bekomen – niet altijd kunnen worden ingegaan;
 • Recht op gegevensoverdracht: u hebt het recht om uw persoonlijke data in een gestructureerd en machineleesbaar formaat op te vragen, of in een ander standaardformaat zodat het leesbaar is voor een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Zie het volledige versie van de PRIVACY VERKLARING PASSENGER LOCATOR FORM